This is a free Purot.net wiki
  • View:

OSAO:n sosiaalisen median strategia

Muokattu versio 27.5.

Moikka! Muokkasin tekstia jaoksen ja Harton kommenttien perusteella. Ensi viikolla on koulutus aiheesta, odotan mielenkiinnolla, mitä uutta sieltä opimme. Kommentoikaahan tähänastista työtä.

1 Sosiaalisen median periaatteet

Oulun seudun ammattiopisto OSAO pyrkii hyödyntämään monipuolisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia. Kannustamme henkilökuntaa ja opiskelijoita osallistumaan verkkoyhteisöihin ja -keskusteluihin. Hyödynnämme sosiaalista mediaa organisaation viestinnässä, opetuksessa, asiantuntijuuden jakamisessa ja kehittämisessä sekä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Sosiaalisen median työkalujen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen on tavoite, joka koskee koko Oulun seudun ammattiopistoa.

 

Sosiaalinen media eli some käsittää sekä varsinaiset sosiaalisen median palvelut (Facebook, YouTube, Twitter, blogit, wikit jne.) että sosiaalisen median toiminnot muissa verkkopalveluissa (esim. uutissivustojen kommenttipalstat). Sosiaalinen media voidaan määritellä prosessiksi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla (lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media).

 

OSEKK:n viestintästrategian 2015 (Yhtymähallitus 2.5.2011) lähtökohtana on viestinnän vapautuminen. Sosiaalinen media tukee viestintästrategian seuraavien tavoitteiden toteutumista:

 

1. OSEKK viestii avoimesti ja vuorovaikutteisesti.

2. Käytämme kohderyhmän keinoja ja kanavia.

3. Viestintäosaaminen on ajantasaista.

4. Viestintä on osa jokaisen työtä.

5. Viestintä on inhimillistä; viestitään ihmiseltä ihmiselle. 

6. Jokainen ymmärtää, että yhteistyötä edistää, kun viestintä on omaa työtä ja työyhteisöä arvostavaa.

 

Strategian toteutuminen edellyttää toimintakulttuurin muutosta. Tämä vaatii työntekijöiltä oppimista ja sitoutumista vuorovaikutteisiin ja yhteisöllisiin toimintatapoihin sekä uusien järjestelmien käyttöön. 

1.1.1 Sosiaalinen media organisaation viestinnässä

Tavoitteena on saavuttaa läsnäolo ja vuorovaikutus nykyisten ja potentiaalisten nuoriso- ja aikuiskoulutuksen opiskelijoiden ja sidosryhmien keskuudessa sekä viestiä ja tavoittaa henkilöt heille tutussa foorumissa. Viestintäkeino ja kanava valitaan aina aiheen, toteutustavan ja kohderyhmän mukaan.

OSAO osallistuu verkkokeskusteluihin ja tarvittaessa ohjaa keskustelua oikeaan suuntaan. Keskustelu vaatii ehdotonta rehellisyyttä, avoimuutta ja nopeaa reagointia. Sosiaalisen median keskusteluita seurataan ulkopuolelta ostettavan seurantajärjestelmän avulla.  

1.1.2 Sosiaalinen media opetuksessa

Teksti pyydetty Tieto- ja viestintätekniikkatiimiltä 26.5. Alustan visuaalisuus OSAOn mukaiseksi, blogit ensisijassa käyttöön. Miten somea tulee opetuksessa huomioida ja hyödyntää? Mitä alustoja käytämme, tarvitsemmeko joitain yhteisiä asioita tai hankkeita käyttöönoton helpottamiseksi? Oppimisen tavoitteita edistäen. Mitä osaamista some vaatii opettajalta ja opiskelijalta? Mikä on OSAOn kanta. Hanke ja koulutusta asialle. Hyödynnämme henkilöstössä olevien edelläkävijöiden osaamista kannustamalla ja hyvien kokemusten ja käytäntöjen levittämisellä. Yhteisten alustojen valitseminen.  

1.1.3 Sosiaalinen media asiantuntijuuden jakamisessa ja kehittämisessä

Työntekijöiden osaamisen taso ja laajat verkostot saattavat nousta sosiaalisessa mediassa nopeasti oppilaitoksen voimavaroiksi. Oppilaitosten todellisia kilpailutekijöitä ovat tulevaisuudessa ne järjestelmät ja toimintatavat, joilla kehitämme omaa osaamistamme jatkuvasti ja joilla tuemme oivaltamista uusia ratkaisuja käyttäen.

Sosiaalinen media on työkalu, jolla verkotumme muiden osaajien kanssa ja kehitämme omaa osaamistamme. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kerromme hyvistä käytännöistä, lisäämme yhteistä tietoa ja tiedonkulkua julkaisemalla sitä esim. Santrassa (=OSAOn intranetin nimi), blogeissa ja wikeissä. Opetamme ja autamme kollegoita, kun joku sitä tarvitsee. Teemme työtä näkyväksi ja dokumentoimme sitä yhteisillä verkkomuistiinpanoilla ja jaetuilla dokumenteilla. Olemme muiden tavoitettavissa esimerkiksi pikaviestimen kautta.

Hyödynnämme sosiaalista mediaa OSAOn sisäisessä kehittämistyössä ja yhteishengen luomisessa, muun muassa Santra tarjoaa tähän työkaluja. Innostamme myös muita mukaan yhteisölliseen tapaan toimia.  

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tarkistin some-strategian vastaavuuden aiemmin koulutuksessa toivottujen tavoitteiden kanssa.

Tekstissä on pääosin hyvin mukana koulutuksessa esille nousseet strategiset tavoitteet. Pari huomiota kuitenkin.

Opetus-kohta on tässä vielä tyhjä. Koulutuksessa nousi siihen liittyen tällaisia toiveita:
- vähennetään matkustamista seminaareihin/tapaamisiin, myös tapaamisten välisessä tiedotuksessa
- tukee kokonaisvaltaisesti toimintaa; osallistetaan opiskelijoita ja henkilökuntaa aktiivisemmin organisaation toimintaan, lisää yhteisöllisyyttä
- tulee edistää yhteisiä tavoitteita: oppimisen edistäminen ja osaamisen tason kohottaminen

Minusta olennaista opetus-kappaleessa on, että some huomioidaan tässä strategiassa sekä opetuksen uusina välineinä että somessa tarvittavien taitojen kannalta. On tärkeää, että opiskelija saisi opiskeluaikana riittävät väline-, menetelmä- ja muut taidot somen hyödyntämiseen.

Vielä mietin ihan ensimmäistä lausetta. Pitäisikö siitä jättää "pyrkii" -sana pois?
hponka hponka   (18.08.2011 16:09)
  Reply

Kommentteja sosiaalinen media asiantuntijuuden jakamisessa -alalukuun:
- Jakamisen lisäksi myös as.tunt. kehittämistä?

- Hieno pointti kilpailutekijöistä! Juuri näin. Ehkä voisi korostaa vielä sitoutumisen tärkeyttä: toimintakulttuuri muuttuu vasta, kun työntekijät sitoutuvat sekä uusien järjestelmien käyttöön että (vuorovaikutteisiin/yhteisöllisiin) toimintatapoihin.

- Kannattaako "jokainen saa itse päättää" -näkökulmaa nostaa esiin strategiassa? Periaatteessa strategian tavoite on ohjata somen käyttöön, osoittaa suunta ja tavoite. Tämä on realiteetti, jonka voisi huomioida mieluummin vasta ohjeistuksessa.

- Loppukappale: Hyvä, kehittäminen nousi esiin tässä. Vielä voisi mainita otsikon asian: asiantuntijuuden jakaminen. Eli käytännössä: kerrotaan hyvistä käytännöistä, lisätään yhteistä tietoa ja tiedonkukua julkaisemalla sitä esim. intrassa, blogeissa, wikeissä... opetataan ja autetaan kollegoita, kun joku sitä tarvitsee. Tehdään työtä näkyväksi ja dokumentoidaan sitä esim. yhteisillä verkkomuistiinpanoilla, jaetuilla dokumenteilla. Ollaan muiden tavoitettavissa vaikkapa pikaviestimen kautta jne.
hponka hponka   (24.05.2011 16:49)
  Reply

Kommentteja sosiaalinen median opetuksessa -alalukuun:
- Tässä olisi hyvä tuoda esiin pääperiaatteet somen käytölle opetuksessa. Käytännössä kovin tarkkaan ei voi rajata etukäteen, koska palvelut ja käyttötavat ovat niin moninaisia.

- Kannattaa huomioida myös somen käyttöön liittyvät taidot 1) opettajien ja 2) opiskelijoiden osalta. Yleisellä tasolla, ei OPS:ia...
hponka hponka   (24.05.2011 16:47)
  Reply

Kommentteja sosiaalinen media viestinnässä -alalukuun:
- Tarkoitetaanko tässä OSAO:lla vain organisaation viestintää? Entä viestintä ihmiseltä ihmiselle, pitäisikö tuoda selvemmin esille? Verkostoituminen osana viestintää ja ?kanavien luontia?
hponka hponka   (24.05.2011 16:47)
  Reply

Kommentteja johdantoon:
- Pitäisikö tässä olla samat kuin alaotsikoissa? Asiantuntijuuden jakaminen (ja kehittäminen) puuttuu silloin tästä.

- Hyvä aloituskappale, mutta ei voi olla suoraa kopiota OY:n ohjeistuksesta. Vaatii muokkausta.

- Hyvä kytkentä OSEKK:in viestintästrategiaan. Pitäisikö tämä liittää jo aiempiin kappaleisiin sisällöllisesti?
hponka hponka   (24.05.2011 16:46)
  Reply